CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

MIDDLE AND HIGHLAND CENTER FOR ENVIRONMENTAL MONITORING

Nước mặt

Chương trình quan trắc nước mặt

Chương trình quan trắc sau khi thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng yêu cầu sau:

Quy trình quan trắc môi trường nước mặt

Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt theo Thông tư số 29 /2011/TT-BTNMT.