CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

MIDDLE AND HIGHLAND CENTER FOR ENVIRONMENTAL MONITORING

Khí thải

Trạm quan trắc khí thải tự động hợp chuẩn

Khí thải công nghiệp là một trong những nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống của con người nên được quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó quan trắc khí thải tự động liên tục là một trong những giải pháp hiệu quả.

Hệ thống Quan Trắc Khí Thải

hí thải công nghiệp là chất thải tồn tại ở trạng thái khí hoặc hơi phát sinh từ hoạt động sản xuất, dịch vụ công nghiệp. Còn bụi là những hạt chất rắn nhỏ, lơ lửng trong không khí, thông thường là những hạt có đường kính nhỏ hơn 75 micromet.