CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

MIDDLE AND HIGHLAND CENTER FOR ENVIRONMENTAL MONITORING

Báo cáo quan trắc

Tiêu đề
Mô tả
Ngày tạo
Tài liệu
Báo cáo chuyên đề diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 202310/01/2024 09:42:16
Diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2023Chương trình quan trắc được thực hiện tại 33 điểm không khí thuộc địa bàn các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định); 36 điểm nước mặt trên 2 lưu vực sông (LVS): Hương, Vu Gia - Thu Bồn tại 04 tỉnh, thành phố (Kon Tum, Quảng Nam, Tp Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế); môi trường nước biển ven bờ tại 34 điểm thuộc 07 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tp Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định)07/08/2023 04:11:57
Diễn biến chất lượng môi trường không khí và nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên 6 tháng đầu năm 2021Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên là đơn vị đầu mối của Tổng cục Môi trường thực hiện quan trắc môi trường quốc gia tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Năm 2021, Trung tâm được giao thực hiện “Chương trình quan trắc môi trường quốc gia đối với môi trường khí và nước” tại khu vực với mục tiêu theo dõi hiện trạng chất lượng môi trường nước, không khí theo không gian và thời gian, kịp thời phát hiện và cảnh báo các trường hợp ô nhiễm, các sự cố ô nhiễm môi trường nước và không khí nhằm đề xuất giải pháp khắc phục. 18/10/2021 07:53:25
Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung tháng 7 năm 2021Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung vào tháng 7 năm 2021 được xây dựng từ hoạt động quan trắc môi trường không khí đợt 04/2021 được triển khai vào từ 12/7 đến 29/7/2021 do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên thực hiện tại 33 điểm quan trắc thuộc địa bàn các tỉnh vùng KTTĐ miền Trung thuộc 5 tỉnh, thành phố (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định).13/09/2021 01:47:09
Diễn biến chất lượng môi trường nước quý II năm 2021 tại khu vực miền Trung và Tây NguyênDiễn biến chất lượng môi trường nước quý II năm 2021 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên được xây dựng trên cơ sở kết quả quan trắc từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2021 tại 02 LVS khu vực miền Trung và Tây Nguyên (LVS Hương (06 điểm quan trắc) và LVS Vu Gia – Thu Bồn (30 điểm quan trắc)) do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên thực hiện (đợt 1: tháng 4/2020; đợt 2: tháng 5/2021). 07/09/2021 03:29:23
chất lượng môi trường không khí và nước Tại khu vực miền trung và tây nguyên Tháng 10 năm 2020Chương trình quan trắc môi trường không khí và nước đợt 06/2020 được triển khai vào thời điểm cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 (từ ngày 29/9 đến ngày 16/10) năm 2020. Vì vậy, để có bức tranh đầy đủ về hiện trạng và có sự so sánh chất lượng môi trường, báo cáo sử dụng các kết quả quan trắc và phân tích đợt 6/2020 so sánh với kết quả quan trắc và phân tích đợt 5/2020 (từ ngày 11/9 đến ngày 28/9 năm 2020, đợt quan trắc gần nhất trước đó) và đợt 5/2019 (từ ngày 27/9 đến ngày 12/10 năm 2019, đợt quan trắc cùng thời điểm năm trước).01/12/2020 08:50:20